නිවන් මගහේතු පල ��������������������������� ������������������������ ���������������������������

��������������������������� ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close