නිවන් මගහේතු පල ������������ ������ -������ ������������ ���������������������������������

������������ ������ -������ ������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close