නිවන් මගහේතු පල ������������������������������ ��������������� ��������������������������� ���������������

������������������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close