නිවන් මගහේතු පල ������������������ ������������������������ ������ ��������������� ���������������������������������

������������������ ������������������������ ������ ��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close