ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������� ��������� ��������������� ���������������

��������� ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close