ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������������������� ���������������������

��������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close