අභිධර්මයචෛතසික ��������� ��������������� ��������� ������������������ ���������������

��������� ��������������� ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close