අභිධර්මයචෛතසික ��������� ��������������������������� ���������������

��������� ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close