දාන කථා ��������������������� ������ ��������������������� ��������������������� 2

��������������������� ������ ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close