ත්‍රිවිධ රත්නය ������������ ������������ ��������������� ���������������������

������������ ������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close