නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������ ���������������

������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close