නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������������� ������������������

��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close