නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������������������� ��������� ��������������� ���������������

��������������������������������� ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close