විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������� ��������������������� ������������

��������� ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close