විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහකාලකාලාම සූත්‍රය ��������������� ��������� ��������� ���������������������

��������������� ��������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close