භාවනාවමෙත් සිත ��������������������� ������������ ��������������������� ���������������������

��������������������� ������������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close