නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ��������� ������ 2

������������������������ ��������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close