නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������� ������������������������������

������������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close