නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������

��������������������������� ������������������������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close