නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������� ������������������ ������������ ������������ ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ������������ ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close