නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������������ ������������������ ������������������ ������ ������

������������������������ ������������������ ������������������ ������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close