ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������������ - ���������������

������������������������ - ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close