නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයසම්මා දිට්ඨි ��������������������������� ��������������� ��������������������� 5

��������������������������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close