අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදිමනෝද්වාර ������������ ������������������

������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close