අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදිමනෝද්වාර ������������������ ��������������������� ������������

������������������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close