අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදිමනෝද්වාර ��������� ������������������������

��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close