නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������ ������ ���������������

������������������������ ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close