නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������ ���������������������

��������������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close