නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ������������������������ ���������������������

��������������������� ������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close