නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ������������������������ ��������������������� 5

��������������������� ������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close