නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������������ ������ ������������������

��������������� ������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close