නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ��������� ���������������

��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close