නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������������������� ������������������ ���������������

��������� ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close