අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������� ��������������������� ���������

��������������� ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close