අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������� ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close