දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ������������ ��������������� - ������ ���������������������������

������������ ��������������� - ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close