දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ������������������������������ -��������������� ��������� ������ ���������������������������

������������������������������ -��������������� ��������� ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close