දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ��������� ������������-��������������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ���������������������������

��������� ������������-��������������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close