ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ��������������������� - ���������

��������������������� - ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close