නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������������������� ��������������� ���������������

��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close