සුගතිගාමී වීම ��������������� ������������������������ ��������������� ������ ������������������ ������������������

��������������� ������������������������ ��������������� ������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close