අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������������������������ ������������������

������������������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close