නිවන් මගහේතු පල ������������- ������������������������ ���������������

������������- ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close