සුගතිගාමී වීම ��������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������������������

��������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close