නිවන් මගහේතු පල ��������� - ������������������ ������������������������������ ������������������

��������� - ������������������ ������������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close