නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������������� ��������� 8

��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close