නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ��������������� ���������

��������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close