නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������ ��������������� ���������������

������������������ ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close