සුගතිගාමී වීම ��������������������������� ������������ ������������������ ��������� ���������������

��������������������������� ������������ ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close