සුගතිගාමී වීම ��������������� ������ ������������ ��������� ��������������������� 1

��������������� ������ ������������ ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close