සුගතිගාමී වීම ��������������� ������ ������������ ��������� ���������������������

��������������� ������ ������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close