සුගතිගාමී වීම ��������������������� ������ ������������������������ ��������������� ���������

��������������������� ������ ������������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close